Obsługa lokali komunalnych

600 43 44 44

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

22 48 43 500

bip

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SPŁATY ZADŁUŻENIA

Spłata zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Konstancin-Jeziorna w formie świadczenia niepieniężnego.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna Nr 2/VIII/2020 dnia 02.01.2020 r. w sprawie spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstancin-Jeziorna w formie świadczenia niepieniężnego - istnieje możliwość spłaty zadłużenia za korzystanie z komunalnych lokali mieszkalnych.

Możliwość spłaty zadłużenia dotyczy tych dłużników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, w wyniku której powstały określone zobowiązania za korzystanie z lokali mieszkalnych, którym została wypowiedziana umowa najmu i w przypadku których zadłużenie z tytułu zajmowanego lokalu lub wcześniej zajmowanego lokalu nie przekracza kwoty 30.000,00 zł zaległości podstawowej. Jest to pomoc dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Nie można jej jednak traktować jako sposób na niepłacenie swoich zobowiązań płatniczych. Udzielenie pomocy w spłacie zadłużenia - nie zwalnia dłużnika z regulowania na bieżąco swoich miesięcznych zobowiązań z tytułu bezumownego korzystania z zajmowanego lokalu.

Spłata zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego polega na świadczeniu prac porządkowych, konserwacyjnych i pomocniczych prac administracyjnych na rzecz Gminy - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie i może nastąpić po zawarciu porozumienia regulującego zasady spłaty zadłużenia pomiędzy byłym najemcą lokalu lub osobą zajmującą lokal w okresie obejmującym powstanie długu, a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. Wartość świadczenia jest ustalona jako iloczyn rzeczywistego czasu wykonywania świadczenia oraz stawki w wysokości 15 zł / godz.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy w spłacie zadłużenia, prosimy o złożenie w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie wniosku o umożliwienie spłaty zadłużenia w formie spełnienia świadczenia rzeczowego (wniosek dostępny na stronie internetowej ZGK i w siedzibie zakładu, przy ulicy Wareckiej 22 w Konstancinie-Jeziornie), który będzie rozpatrzony przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie.