Obsługa lokali komunalnych

600 43 44 44

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

22 48 43 500

bip

Sprawy do załatwienia

Zasady i kryteria przydziału lokali mieszkalnych

Przydział lokalu odbywa się na zasadach określonych w uchwale Nr 232/VIII/17/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 maja 2020r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Konstancin-Jeziorna. Informacje szczegółowe można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Wydział Gospodarki Komunalnej i Sprawa Lokalowych

ul. Piaseczyńska 77,
05-520 Konstancin-Jeziorna,
tel. kontaktowy 22 48 42 372

Treść uchwały do pobrania w zakładce UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA

Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy i jakie kryteria należy spełnić

Najemcy, którzy chcą się ubiegać o dodatek mieszkaniowy muszą spełnić następujące warunki:

  1. posiadać tytuł prawny do lokalu mieszkalnego;
  2. dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć dochodu określonego w ustawie;
  3. powierzchnia lokalu nie może być większa niż ta określona w ustawie;
  4. w przypadku wyroku o eksmisję, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu socjalnego

Wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy.

Zasady, tryb przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje:

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych – link do ustawy

Dodatkowych informacji udziela:
Dział Rozliczeń Czynszu i Windykacji
Telefon: 22 48 43 523

Rozłożenie zaległości na raty

Osoby zalegające z opłatami czynszowymi mogą ubiegać się o:

  • rozłożenie zadłużenia na raty, na okres maksymalnie 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku
  • odroczenie terminu spłaty całości lub części zadłużenia
  • umorzenie części lub całości należności

Dłużnicy zainteresowani otrzymaniem ulgi rozłożenia na raty, odroczenia terminu spłaty lub umorzenia należności pieniężnych składają pisemny wniosek do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. Wniosek umotywowany względami społecznymi lub gospodarczymi (choroba, pożar, utrata pracy i in.) wraz z załącznikami potwierdzającymi opisaną sytuację należy uzupełnić o zaświadczenie o dochodach  za okres ostatnich  6 miesięcy, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub decyzję o wysokości renty/emerytury. Osoby prowadzące wieloosobowe gospodarstwo dołączają do wniosku zaświadczenia potwierdzające dochody  wszystkich dorosłych domowników.

Wnioski po zaopiniowaniu przez stały zespół doradczy - Gminną Komisję ds. umorzeń są rozpatrywane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, jego zastępców, bądź przez  Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie.  Dyrektor ZGK jest uprawniony do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty w przypadku  gdy wartość należności wraz z odsetkami i dodatkowymi kwotami ubocznymi na dzień złożenia wniosku nie przekracza pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  w poprzednim roku kalendarzowym do celów naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr 493/V/44/2010 Rady Miejskiej Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Konstancin-Jeziorna i jej jednostkom podległym.

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Rozliczeń Czynszu i Windykacji
Telefon: 22 48 43 523

Treść uchwały do pobrania w zakładce UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA

Odpracowanie zaległości czynszowych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna Nr 2/VIII/2020 dnia 02.01.2020 r.
w sprawie spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstancin-Jeziorna w formie świadczenia niepieniężnego - istnieje możliwość spłaty zadłużenia za korzystanie z komunalnych lokali mieszkalnych.

Możliwość spłaty zadłużenia dotyczy tych dłużników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, w wyniku której powstały określone zobowiązania za korzystanie
z lokali mieszkalnych, którym została wypowiedziana umowa najmu i w przypadku których zadłużenie z tytułu zajmowanego lokalu lub wcześniej zajmowanego lokalu nie przekracza kwoty 30.000,00 zł zaległości podstawowej. Jest to pomoc dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Nie można jej jednak traktować jako sposób na niepłacenie swoich zobowiązań płatniczych. Udzielenie pomocy w spłacie zadłużenia - nie zwalnia dłużnika z regulowania na bieżąco swoich miesięcznych zobowiązań z tytułu bezumownego korzystania z zajmowanego lokalu.

Spłata zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego polega na świadczeniu prac porządkowych, konserwacyjnych i pomocniczych prac administracyjnych na rzecz Gminy - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie i może nastąpić po zawarciu porozumienia regulującego zasady spłaty zadłużenia pomiędzy byłym najemcą lokalu lub osobą zajmującą lokal w okresie obejmującym powstanie długu, a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. Wartość świadczenia jest ustalona  jako iloczyn rzeczywistego czasu wykonywania świadczenia oraz stawki w wysokości 15zł/godz.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy w spłacie zadłużenia, prosimy o złożenie w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie wniosku o umożliwienie spłaty zadłużenia w formie spełnienia świadczenia rzeczowego (wniosek dostępny na stronie internetowej ZGK i w siedzibie zakładu, przy ulicy Wareckiej 22
w Konstancinie-Jeziornie), który będzie rozpatrzony przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie.

Druki i formularze do pobrania w zakładce Katalog druków i formularzy do pobrania

Wykup lokali mieszkalnych

Wykup lokalu odbywa się na podstawie z uchwały 618/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25.10.2017r. oraz Uchwały Nr 29/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych. 
Warunkiem podstawowym wykupu lokalu jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu oraz brak zaległości czynszowych. Informacje szczegółowe dotyczące wykupu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych

ul. Piaseczyńska 77,
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. kontaktowy 22 48 42 373

Treść uchwały do pobrania w zakładce UCHWAŁY I  ZARZĄDZENIA