Obsługa budynków

600 43 44 44

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

bip

Sieć kanalizacyjna

Zakład eksploatuje nw. przepompownie ścieków:

  • główne 2 szt. (Porąbka i Łęg)
  • strefowe 29 szt.
  • Indywidualne przydomowe przepompownie ścieków 154 szt.
  • Indywidualne studnie zaworowe, kanalizacja podciśnieniowa 333 szt. (6 wsi).

Długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej łącznie 150,7 km w tym:

  • Miasto długość sieci 100,5 km
  • Wieś długość sieci 50,2 km

Podział ze względu na rodzaj kanalizacji (w km):

Rodzaj kanalizacji Obszar miejski Obszar wiejski
grawitacyjna 90,84 15,81
podciśnieniowa   19,44
ciśnieniowa 9,62 14,92

Przykanaliki sanitarne długość 15,06 km w tym:

  • miasto, ilość przyłączy 2699 szt.
  • wieś, ilość przyłączy 931 szt.

Wskaźnik skanalizowania gminy w %:

  • miasto - 94,6
  • wieś - 37,9

Ścieki komunalne z obszaru gminy odprowadzane są do oczyszczalni „Saur Konstancja” sp. z o.o. zlokalizowanej przy ul. Mirkowskiej 45 w Konstancinie-Jeziornie.