Obsługa lokali komunalnych

600 43 44 44

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

22 48 43 500

bip

Sieć kanalizacyjna

Zakład eksploatuje nw. przepompownie ścieków:

  • główne 2 szt. (Porąbka i Łęg)
  • strefowe 43 szt.
  • Indywidualne przydomowe przepompownie ścieków 203 szt.
  • Indywidualne studnie zaworowe, kanalizacja podciśnieniowa 394 szt. (6 wsi).

Długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej łącznie 160,5 km w tym:

  • Miasto długość sieci 104,5 km
  • Wieś długość sieci 56 km

Podział ze względu na rodzaj kanalizacji (w km):

Rodzaj kanalizacji Obszar miejski Obszar wiejski
grawitacyjna 93,55 21,45
podciśnieniowa   19,62
ciśnieniowa 10,95 14,93

Przykanaliki sanitarne długość 15,06 km w tym:

  • miasto, ilość przyłączy 2910 szt.
  • wieś, ilość przyłączy 1159 szt.

Wskaźnik skanalizowania gminy w %:

  • miasto - 94,6
  • wieś - 37,9

Ścieki komunalne z obszaru gminy odprowadzane są do oczyszczalni „Saur Konstancja” sp. z o.o. zlokalizowanej przy ul. Mirkowskiej 45 w Konstancinie-Jeziornie.