Obsługa lokali komunalnych

600 434 444

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

22 48 43 500

bip

REKLAMACJE I ODCIĘCIE WODY

REKLAMACJE

Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczącej ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

Reklamacje, o których mowa wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Dostawcy, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez  Dostawcę.

Dostawca zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

 

ODCIĘCIE WODY

Odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.