Obsługa lokali komunalnych

600 43 44 44

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

22 48 43 500

bip

Skargi i wnioski

Informacja dotycząca organizacji, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach od 14:00 do 15:00.

1. Zastępca Dyrektora i pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.
2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych są zobowiązani do przyjmowania do protokołu skarg i wniosków zgłaszanych ustnie.
3. Przyjmujący skargi i wnioski zobowiązany jest potwierdzić złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
4. Skargi i wnioski wpływające do zakładu podlegają zarejestrowaniu w SEKRETARIACIE.
5. Za terminowość, rzetelność i prawidłowość merytoryczną załatwienia skarg i wniosków oraz kompletowanie i stronę formalną dokumentacji odpowiada pracownik prowadzący sprawę.
6. Nadzór bieżący nad terminowością załatwiania skarg i wniosków oraz kompletowaniem i stroną formalną przekazywanej dokumentacji przez pracowników merytorycznych sprawuje pracownik SEKRETARIATU.
7. DYREKTOR co najmniej dwa razy w roku przeprowadza kontrolę w Sekretariacie Zakładu w zakresie ewidencjonowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg
i wniosków.
8. Pracownicy winni niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg i wniosków podlegają odpowiedzialności porządkowej.
9. Regulacje prawne w zakresie trybu załatwiania skarg i wniosków określa Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. 2002 r. Nr 5 poz. 46) oraz Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie z dnia 19 lutego 2015 roku.