Obsługa lokali komunalnych

600 434 444

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

22 48 43 500

bip

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie ul. Warecka 22 ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż  samochodu osobowego Citroen Berlingo, rok produkcji 2005, cena wywoławcza  3 200,00 zł brutto.

W/wymieniony samochód można obejrzeć w godzinach 1000-1400 na terenie Zakładu przy ul. Wareckiej 22.

Oferty w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem „Oferta na samochód osobowy Citroen Berlingo" należy składać osobiście przy ul. Mirkowskiej 39A w Sekretariacie ZGK lub za pośrednictwem poczty do godz. 1100 w dniu 16.08.2023 r.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna ul. Warecka 22 o godz. 1200 w dniu 16.08.2023 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości samochodu na konto ZGK BS O/Konstancin-Jeziorna 09 8002 0004 0210 8995 2002 0010 do godz. 1000 w dniu 16.08.2023 roku.

Wadium ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia w przypadku wyboru oferty. Jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedawcy.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę, oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.