Obsługa budynków

600 43 44 44

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

bip

Ogłoszenia

Procedura wstrzymania, dostarczania wody lub…
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty (Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o…
Nielegalne odprowadzania wód opadowych
Szanowni Klienci Kanalizacja sanitarna na terenie gminy Konstancin-Jeziorna jest przeznaczona wyłącznie do odprowadzania ścieków bytowych. Jej przepustowość nie jest zaprojektowana, do przyjmowania wielokrotnie większych przepływów ścieków, powstających w czasie  opadów. Umowy o odprowadzanie…
PRZYŁĄCZ NIERUCHOMOŚĆ DO GMINNEJ SIECI…
Obowiązki, jakie spoczywają na właścicielach nieruchomości w zakresie gospodarki ściekami określa Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622). Zgodnie z art.5 pkt 1 ww. ustawy, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości…
Punkt poboru wody oligoceńskiej „Warecka”
Ujęcie wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych dla potrzeb gminnego zdroju  przy ulicy Wareckiej 22 w Konstancinie-Jeziornie. Pobór wód z otworu wiertniczego o głębokości 272 m. Woda we wstępnym oczyszczaniu pozbawiana jest nadmiaru żelaza i manganu. Skład chemiczny wody:   Jednostka Wynik…
Komunikat - ostrzeżenie
W związku z okolicznością pojawienia się na posesjach w miejscowości Kawęczyn i Turowice osoby podającej się za nową pracownicę Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie, rzekomo odczytującej stany wodomierzy, informujemy, iż nie jest to nasz pracownik. Prosimy o ostrożność i…
Wymiana wodomierzy
Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie (ZGK) informuje, iż na terenie gminy Konstancin-Jeziorna dokonywana jest bezpłatna wymiana wodomierzy głównych, które utraciły legalizację. Przedsięwzięcie realizowane jest przez firmę KAMAGRO z siedzibą przy ul. Kopernika 6 m. 2, 05-510…
Ogłoszenie - woda oligoceńska
Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, że ze względu na obniżenie się zwierciadła wody oraz nieodwracalnym uszkodzeniem filtra studziennego, studnia wody oligoceńskiej została zamknięta. W związku z powyższym Zakład przełączył punkt poboru wody "Warecka" ze studni…
JAK PRZECHOWYWAĆ POBRANĄ WODĘ Z UJĘCIA
Zachowanie cennych właściwości wód podczas ich czerpania i przechowywania w warunkach domowych wymaga zachowania kilku prostych zasad. Mają one ochronić wodę przed skażeniem mikrobiologicznym, głównie bakteryjnym, zanieczyszczeniem chemicznym oraz niekorzystną zmianą smaku i zapachu wody.    W…
Ogłoszenie - susza
W związku z trudną sytuacją hydrologiczną (panującą suszą atmosferyczną) oraz zwiększonym poborem wody Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie – Jeziornie zwraca się do mieszkańców Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna z prośbą o niepodlewanie ogródków i terenów zielonych w godz. 6.00 – 22.00 wodą…