Obsługa budynków

600 43 44 44

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

bip

PRZYŁĄCZ NIERUCHOMOŚĆ DO GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

Obowiązki, jakie spoczywają na właścicielach nieruchomości w zakresie gospodarki ściekami określa Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622).

Zgodnie z art.5 pkt 1 ww. ustawy, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
W przypadku jej braku, zobligowani są oni wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.

Korzyści wynikające z odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.

Podłączając gospodarstwo domowe do kanalizacji sanitarnej, eliminujemy problemu odprowadzania ścieków z nieruchomości, jak również przyczyniamy się   do ochrony środowiska naturalnego. Korzyści  są obustronne i wymierne, zarówno dla nas, jak i przyrody, która nas otacza.

Do najbardziej istotnych należą:

  • niższe koszty odprowadzania ścieków,
  • ograniczenie kosztów związanych z opróżnianiem szamba,
  • likwidacja  szamb, wpływa na podniesienie komfortu życia,
  • ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków, szkodliwych dla wód powierzchniowych i gruntowych,
  • ochrona gleby,
  • wzrost atrakcyjności terenu,
  • poprawa jakości życia mieszkańców,
  • wzrost wartości rynkowej nieruchomości.