Obsługa lokali komunalnych

600 434 444

Awarie wodno-kanalizacyjne

600 899 628

Kontakt mailowy

sekretariatatzgk-konstancin [dot] pl

22 48 43 500

bip

Nielegalny pobór wody i nielegalny zrzut ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie prowadzi kontrole pod kątem nielegalnego poboru wody i nielegalnego zrzutu ścieków.

Pracownicy ZGK  w ramach rutynowych  kontroli sieci wod-kan na terenie gminy, co raz  częściej namierzają nieruchomości, których właściciele w sposób rażący łamią prawo.

Zdarzają się sytuacje, w których  odbiorcy usług dokonują poboru wody lub odprowadzają ścieki w sposób niezgodny z zawartą umową lub nawet bez niej.  Mamy wówczas do czynienia z nielegalnym poborem wody lub nielegalnym odprowadzaniem ścieków.                                        

Kradnący wodę lub odprowadzający nielegalnie ścieki nie zawsze zdają sobie sprawę, że nie okradają przedsiębiorstwa wodociągowego, tylko swoich sąsiadów, znajomych, a nawet rodzinę. Dzieje się tak, ponieważ przy ustalaniu taryfy, przedsiębiorstwo uwzględnia wszystkie koszty prowadzonej działalności, w tym koszty wytworzenia nielegalnie pobranej wody i nielegalnie wprowadzonych ścieków do sieci. Im większa skala procederu, tym bardziej wzrastają stawki taryfowe. W efekcie uczciwi odbiorcy usług płacą nie tylko za siebie, ale też za tych co kradną.

Występują również sytuacje, gdzie właściciele nieruchomości zrzucają wody opadowe/roztopowe do kanalizacji sanitarnej z terenu działki lub dachów. Proceder nielegalnego podłączenia lub przepompowywania wody możliwy jest do wykrycia  przy pomocy urządzeń zadymiających oraz inspekcję kanalizacji kamerą. Wykrycie nielegalnego zrzutu możliwe jest też poprzez analizę pracy przepompowni ścieków.

Przypominamy, że bezumowny pobór wody jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5 000 zł. Bezumowne odprowadzenie ścieków i wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej jest przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa powyżej, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa.

Nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków jest w każdym przypadku przyczyną wstrzymania świadczenia usług. Ponadto ZGK będzie dochodzić, pod zarzutem bezpośredniego wzbogacenia, należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki.