Jak zawrzeć umowę

Jak zawrzeć umowę

Obowiązek zawarcia umowy pomiędzy właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie wynika z przepisów prawa.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.)

Art. 6. ust. 1. „Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.”

Art. 6 ust. 2. „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.”

Art. 6 ust. 4. „Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.”

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Konstancin--Jeziorna będący załącznikiem do uchwały Nr 428/VIII/33/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna  z dnia 24 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 472)

§7

 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a Odbiorcą usług,
 2. Podpisanie umowy z Odbiorcą usług następuje po przyłączeniu nieruchomości do sieci i złożeniu przez niego wniosku o zawarcie umowy,
 3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej,
 4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego Przedsiębiorstwo zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy, a osoba korzystająca z lokalu wystąpi także z wnioskiem o zawarcie umowy,
 5. Przedsiębiorstwo udostępnia w swojej siedzibie i na stronie internetowej wzór wniosku o zawarcie Umowy,
 6. Przedsiębiorstwo udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez Odbiorców usług dokumentów umożliwiających podpisanie Umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie Umowy,
 7. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w siedzibie Przedsiębiorstwa lub poza nim. W przypadku zawarcia Umowy poza siedzibą Przedsiębiorstwa, Odbiorcy usług będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej Umowy w terminach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 2759 z późn. zm.),
 8. Treść umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo nie może ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów Ustawy i wydanych do niej przepisów wykonawczych oraz Regulaminu.

Dokumenty niezbędne do zawarcia lub aktualizacji umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków:

Osoba fizyczna:

 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: numer księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna (wymagana jest zgoda właściciela na zawarcie umowy, o ile nie reguluje tego umowa najmu/dzierżawy), decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;
 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy Usług.
   

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: numer księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna (wymagana jest zgoda właściciela na zawarcie umowy, o ile nie reguluje tego umowa najmu/dzierżawy), decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • numer NIP;
 • numer REGON;
 • wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy Usług.

UWAGA! Faktury za zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z nieruchomości mogą być wystawiane na działalność gospodarczą prowadzoną przez osobę fizyczną, tylko w przypadku gdy dana nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 

Osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie, wyższe uczelnie, fundacje, kościół i poszczególne jego jednostki organizacyjne, instytucje państwowe, stowarzyszenia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, partie polityczne itp.):

 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: numer księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna (wymagana jest zgoda właściciela na zawarcie umowy, o ile nie reguluje tego umowa najmu/dzierżawy), decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • numer NIP;
 • numer REGON;
 • aktualny wypis z właściwego rejestru;
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy Usług.

UWAGA! W imieniu osoby prawnej umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków mogą zawierać osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób, jeżeli posiadają pisemne, aktualne pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa i inne dokumenty wystawione za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 

Spółki osobowe (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne):

 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: numer księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna (wymagana jest zgoda właściciela na zawarcie umowy, o ile nie reguluje tego umowa najmu/dzierżawy), decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • numer NIP;
 • numer REGON;
 • aktualny wypis z właściwego rejestru;
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy Usług.

Spółki cywilne:

 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: numer księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna (wymagana jest zgoda właściciela na zawarcie umowy, o ile nie reguluje tego umowa najmu/dzierżawy), decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • numer NIP;
 • numer REGON;
 • wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • umowa spółki cywilnej;
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy Usług.

Wspólnoty Mieszkaniowe:

 • odpis jednego aktu notarialnego potwierdzającego tytuł prawny do jednego z wyodrębnionych lokali lub wskazanie numeru księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej;
 • numer NIP;
 • numer REGON;
 • uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty;
 • uchwała Zarządu Wspólnoty o powierzeniu obowiązków administrowania ww. budynkiem podmiotowi innemu niż Zarząd;
 • pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu administrowania budynkiem, jeżeli umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty (w pełnomocnictwie lub umowie o powierzeniu administrowania powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, że administrator – jako reprezentant Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy ze Spółką);
 • aktualny wypis z właściwego rejestru lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo umowę spółki (w przypadku spółki prawa cywilnego) oraz numer NIP i numer REGON osoby prawnej lub osoby fizycznej, którą Wspólnota wybrała jako Zarząd Wspólnoty lub jako administratora do podpisania umowy;
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości.

 

UWAGA! W przypadku wskazania we Wniosku o zawarcie umowy pełnego numeru Księgi Wieczystej nieruchomości (zaczynające się od WA5M lub WA1I) nie ma konieczności dostarczania do ZGK w Konstancinie-Jeziornie kopii wypisu z Księgi Wieczystej.

UWAGA! W przypadku wskazania we Wniosku o zawarcie umowy numeru NIP, REGON, KRS, nie ma konieczności dostarczania do ZGK w Konstancinie-Jeziornie kopii decyzji o nadaniu NIP, zaświadczenia o nadaniu nr REGON, aktualnego wypisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruku z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 


Adres źródłowy: https://www.zgk-konstancin.pl/page/jak-zawrzec-umowe

Załączniki