Jak przyłączyć się do wody i kanalizacji

Jak przyłączyć się do wody i kanalizacji

PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ

USTALENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD.-KAN.

Do podania o ustalenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy dołączyć dwie kolorowe kserokopie aktualnego podkładu geodezyjnego – mapy zasadniczej przedstawiającej uzbrojenie terenu w skali 1:500 (do pobrania w Wydziale Geodezji i Katastru w Piasecznie przy ulicy Czajewicza 20 lub w oddziale starostwa zlokalizowanym w budynku UMiG przy ul. Piaseczyńskiej 77 - wejście od. ul. Kolejowej ) oraz kserokopie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przed złożeniem podania Interesanci proszeni są o aprobatę dokumentów (załączników) w Dziale Technicznym Wod.- Kan. pokój nr 13. Warunki techniczne należy odebrać w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku dla budynków jednorodzinnych oraz 45 dni dla pozostałych w pokoju nr 13.

UZGODNIENIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

Po otrzymaniu warunków technicznych należy zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Projekt podlega uzgodnieniu w ZGK. Podanie o uzgodnienie projektu technicznego i minimum trzy egzemplarze projektu przyłączy wod.-kan. należy złożyć w sekretariacie ZGK. Inwestor lub upoważniona przez niego osoba odbiera w pokoju numer 13 uzgodniony projekt w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku ( jeden egzemplarz uzgodnionego projektu zostaje w ZGK ).

WYKONANIE PRZYŁĄCZA WOD.-KAN.

Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne może być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania instalacji sanitarnych i prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą. Inwestor składa w sekretariacie ZGK zgłoszenie do wykonania, w którym wskazuje wykonawcę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Do zgłoszenia należy załączyć trzeci egzemplarz uzgodnionego projektu pobranego uprzednio w Dziale Technicznym Wod.- Kan. (pokój numer 13).
Termin rozpoczęcia robót, wcinki i odbioru częściowego (przed zasypaniem wykopu) i końcowego wykonawca uzgadnia z Działem Eksploatacyjnym Wod.- Kan.

ODBIÓR KOŃCOWY PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

W celu przeprowadzenia odbioru końcowego przez pracowników ZGK należy złożyć zgłoszenie do odbioru przyłącza wod.-kan. wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Termin końcowego odbioru ustala wykonawca przyłącza z inwestorem oraz z Działem Eksploatacyjnym Wod.- Kan.
Wraz ze zgłoszeniem do odbioru inwestor (właściciel nieruchomości) powinien złożyć wniosek o zawarcie umowy wraz z wymaganymi załącznikami. Montaż wodomierza głównego i rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi dopiero po podpisaniu umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.


Adres źródłowy: https://www.zgk-konstancin.pl/page/jak-przylaczyc-sie-do-wody-i-kanalizacji

Załączniki